SEKE:n säännöt

viroksi

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Soome Ettevõtjate Klubi Eestis (SEKE) edaspidi nimetatud ühing on Eesti Vabariigis tegutsev mittetulunduslik organisatsioon

1.2. Ühingu ametlik lühend - SEKE

1.3. Ühingu ingliskeelne nimetus - SEKE

1.4. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, iseseisva bilansi, pitsati ja sümboolikaga.

1.5. Ühingul on õigus omada pangakontosid Eesti Vabariigis ja välisriikides asuvates pankades nii Eesti Vabariigis käibivas rahas kui ka välisvaluutas.

1.6. Ühingu asukohaks on Harju maakond, Eesti Vabariik

1.7. Oma tegevuses juhindub klubi Eesti Vabariigi Põhiseadusest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, mittetulundusühingute seadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.8. Klubi on asutatud määramata tähtajaks.

1.9. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. Ühingu tegevuse eesmärgid

2.1. Eestisse kolivate soomlaste abistamine, koolitamine ja adapteerimine Eesti ühiskonda.

2.2. Kohalike tavade ja seaduste selgeks tegemine.

2.3. Harrastustegevuse korraldamine.

2.4. Liikmete adapteerimine ärielu.

2.5. Osavõtmine üldkasulikust heategevusest.

2.6. Varanduse hankimine tegevuse korraldamiseks.

2.7. Erinevate soodustuste hankimine liikmeskonnale partnerite käest.

3. Liikmed, õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised või juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning tasuvad korrapäraselt liikmemaksu.

3.2. Ühingusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.

3.3. Ühingu liikmeks vastuvõitmise otsustab ühingu juhatus.

3.4. Ühingu liikmes astumisel tasuvad ühingu liikmed sisseastumismaksu. Liikmemaksu on ühingu liikmed kohustatud maksma üks kord aastas, soovitavalt ühingu üldkoosolekul.

3.5. Ühingust väljaasumine toimub väljaastuja kirjaliku avalduse alusel. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

3.6. Ühingu liikmeks väljaarvamine toimub ühingu juhatuse otsuse alusel. Väljaarvamise otsust peab toetama vähemalt 2/3 ühingu liikmetest. Ühingu liige, kes ei austa ühingu põhikirja, või ei täida ühingu juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, võidakse ühingu juhatuse otsusega ühingust välja arvata.

3.7. Ühingu liikmel on õigus:

3.7.1. Valida ja olla valiltud ühingu juhatusse, komisjonidesse või muudesse organitesse.

3.7.2. Võtta osa klubi tegevust puudutavate küsimuste arutamisest ja otsustamisest. Teha täienduse ja ettepanekuid.

3.7.3. Osaleda kõigil ühingu üritustel

Liikmed on kohustatud:

3.8. Täitma klubi põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

3.8.1. Täitma ühingu juhatuse poolt võetud kohustusi.

3.8.2. Tasuma ühingu liikmemaksu määratud tähtajaks.

4. Ühingu juhtimine

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, milline viiakse läbi vähemalt üks kord aastas.

4.2. Ühingu üldkoosoleku juhtimiseks valitakse koosoleku alguses juhtorgan, kuhu kuuluvad vähemalt kaks ühingu liiget- üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

4.3. Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • ühingu põhikirja vastuvõtmine, muutumine, täiendamine;
 • ühingu juhatuse, revisjoni (revidendi) valimine ja tagasikutsumine;
 • ühingu eesmärgi muutmine, täiendamine;
 • ühingu aastaaruannete läbivaatamine ja kinnitamine;
 • ühingu eelarvete läbivaatamine ja kinnitamine;
 • ühingu astumine teiste mittetulunduslike organisatsioonide liikmeks;
 • ühingu tegevuse jagunemine, ühinemine ja lõpetamine

4.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, teatades sellest liikmetele ette kaks nädalat. Hääletamine ühingu üldkoosolekul toimib lihthäälteenamusega. Põhikirja muutumiseks on vaja 2/3 liikmete nõusolek.

4.5. Üldkoosolekute vahelised perioodil on täitevorganiks kaheks aastaks valitav juhatus, kus on viisi kuni üheksa ühingu liiget. Valitud juhatuse liikmete hulgast valib juhatus esimehe.

4.6. Ühingu tegevust kontrollib kaheks aastaks valitud ühingu revisjon (revident).

4.7. Ühingu juhatus:

4.7.1. Ühingu juhatus on ühingu alaliselt tegutsev organ.

4.7.2. Ühingu juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

4.7.3. Ühingu juhatus võib vastu võtta otsuseid lihthäälteenamusega, kui kohal on vähemalt pooled ühingu juhatuse liikmed. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks ühingu juhatuse esimehe hääl.

4.7.4. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult juhatuse liikmed.

4.7.5. Ühingu juhatus jaotab kohustused ühingu liikmete vahel.

4.7.6.Ühingu juhatus võib eelarve piires võtta tööle palgalisi töötajaid ühingu juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks.

4.8. Ühingu juhatuse esimees:

4.8.1. Juhatab ühingu koosolekuid

4.8.2. Juhib ja koordineerib ühingu tööd vastavalt põhikirjale ning ühingu üldkoosoleku ja ühingu juhatuse otsustele;

4.8.3. Tegutseb koos teise juhatuse liikmega juhatuse nimel ilma volikirjata, esindab koos teise juhatuse liikmega ühingut kõikides asutustes kõigi õigustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;

4.8.4. Omab koos teise juhatuse liikmega ühingu nimel allkirjaõigust;

4.8.5. Annab volitusi koos teise juhatuse liikmega;

4.8.6. Käsutab koos teise juhatuse liikmega vastavalt ühingu põhikirjale ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ja vahendeid;

4.8.7. Avab ja sulgeb koos teise juhatuse liikmega panga- ja muid kontosid;

4.8.8. Sõlmib koos teise juhatuse liikmega ühingu nimel lepinguid;

4.9. Esimehe äraolekul asendab teda asetäitja või volitatud ühingu juhatuse liige

Ühingu juhatuse liikmed vastutavad seaduste või põhikirja nõuete rikkumisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

Uhingu ei kanna varalist vastutust ühingu liikmete varaliste kohustuste eest ja ühingu liikmed ei kanna varalist ühingu varaliste kohustuste eest.

5. Ühingu vahendid

5.1. Ühingu omandis võib olla vallas- ja kinnisvara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mille omamine ei ole vastuolus seadusega

5.2. Ühingu vahendid moodustuvad:

 • sisseastumis- ja liikmemaksudest;
 • vabatahtlikest maksudest ja annetustest;
 • muudest riigi õigusaktidega ettenähtud toetustest;
 • vallas- ja kinnisvarast;
 • muust majandustegevusega saadavast tulust
 • ühingule kuuluva ja ühingu valduses oleva vara kasutamisest saadavast tulust

5.3. Ühing kasutab talle kuuluvat vara ja vahendeid vastavalt põhikirjale. Ühingule sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt eraldaja nõudmistele.

5.4. Ühing korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele, tagab ettenähtud maksed ja aruandluse. Pärast majandusaasta lõppemist koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab aruanded ühingu üldkoosolekule kuue kuu jooksul alates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

6. Ühingu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

6.1. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu tegevuse võib lõpetada;

 • üldkoosoleku otsuse alusel
 • kui selle poolt hääletab 2/3 koosolekul osalenud liikmetest
 • pankrotiavalduse alusel mille esitab ühingu juhatus, kui selgub, et ühingul on vähem vara kui võetud kohustusi
 • kohtuotsusega sundlõpetamise korral.

6.3. Ühingu likvideerimiseks esitab juhatus vastava avalduse koos üldkoosoleku otsusega likvideerimise kandmiseks registrisse ja valib likvideerimiskomisjoni, kes tegutseb mittetulundusühingute seaduse kohaselt.

6.4. Likvideerimiskomisjonil on ühingu juhatuse õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärkidega. Likvideerijate on õigus esindada ühingut ainult ühiselt.

6.5. Likvideerimiskomisjon lõpetab ühingu tegevuse, nõuab sisse võlad, müüd vara, rahuldab kreeditoride nõuded.