SEKE:n säännöt

suomennos (ei virallinen)

1. Yleistä

1.1. MTÜ (voittoa tavoittelematon yhdistys) Soome Ettevõtjate Klubi Eestis (SEKE), jäljempänä yhdistys, on Virossa toimiva voittoa tavoittelematon organisaatio.

1.2. Yhdistyksen virallinen lyhenne - SEKE

1.3. Yhdistyksen englanninkielinen nimi - SEKE

1.4. Yhdistys on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, itsenäinen taseen, leimasimen ja symbolien kera.

1.5. Yhdistyksellä on oikeus omistaa pankkitilejä Virossa ja ulkomailla sijaitsevissa pankeissa sekä Viron tasavallassa voimassa olevassa valuutassa kuin ulkomaan valuutassa.

1.6. Yhdistyksen kotipaikka on Harjun maakunta, Viro.

1.7. Toiminnassaan noudattaa klubin Viron perustuslaissa, yleisesti kansainvälisiin määräyksiin, voittoa laista, muista säädöksistä ja perussäännössä.

1.8. Klubi on perustettu toistaiseksi.

1.9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, joka alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

2. Yhdistyksen toiminnan tavoitteet

2.1. Viroon muuttavien suomalaisten auttaminen, kouluttaminen ja liittäminen Viron yhteiskuntaan.

2.2. Paikallisten tapojen ja lakien selväksi tekeminen.

2.3. Harrastustoiminnan järjestäminen.

2.4. Jäsenten liittäminen liike-elämään.

2.5. Osallistuminen yleishyödylliseen hyväntekeväisyyteen.

2.6. Omaisuuden hankkiminen toiminnan järjestämiseksi.

2.7. Erilaisten etuuksien hankkiminen jäsenille kumppaneilta

3. Jäsenet, oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Yhdistyksen jäseniä voivat olla luonnolliset henkilöt, jotka hyväksyvät nämä säännöt ja noudattavat niitä sekä maksavat säännöllisesti jäsenmaksun.

3.2. Yhdistyksessä on oltava vähintään kaksi jäsentä.

3.3. Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

3.4. Yhdistyksen jäseneksi liittyessä maksavat yhdistyksen jäsenet liittymismaksun. Jäsenmaksun on yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia maksamaan vuosittain, mieluiten yhdistyksen vuosikokouksessa.

3.5. Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu eroavan jäsenen kirjallisen hakemuksen perusteella. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksuja ei palauteta.

3.6. Yhdistyksen jäsenen erottaminen tapahtuu yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Erotuspäätöstä on tuettava vähintään 2/3 yhdistyksen jäsenistä. Yhdistyksen jäsen, joka ei kunnioita yhdistyksen sääntöjä tai ei noudata yhdistyksen hallituksen tai yhtiökokouksen päätöksiä voidaan yhdistyksen hallituksen päätöksellä erottaa.

3.7. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus:

3.7.1. Valita ja olla ehdokkaana yhdistyksen hallitukseen, toimikuntiin tai muihin elimiin.

3.7.2. Osallistua yhdistyksen toimintaan liittyvien kysymysten käsittelyyn ja päätöksentekoon. Tehdä täydennyksiä ja ehdotuksia.

3.7.3. Osallistua kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin.

3.8. Jäsenten on:

3.8.1. Noudatettava klubin sääntöjen vaatimuksia, yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä.

3.8.2. Täytettävä yhdistyksen hallituksen antamia tehtäviä.

3.8.3. Maksettava yhdistyksen jäsenmaksun määräajaksi.

4. Yhdistyksen hallinto

4.1.Yhdistyksen korkein päättävä elin on jäsenten yleiskokous, mikä pidetään vähintään kerran vuodessa.

4.2. Yhdistyksen yleiskokouksen johtamiseksi valitaan kokouksen alussa kokouksen vetäjät, johon kuuluu vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä -yleiskokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.3. Yhdistyksen yleiskokouksen toimivaltaan kuuluu

 • yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen, muutokset, parannukset
 • Yhdistyksen hallituksen, tilintarkastajien valitseminen ja erottaminen;
 • Yhdistyksen tarkoituksen muuttaminen, täydentäminen;
 • Yhdistyksen tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen;
 • Yhdistyksen budjettien käsittely ja hyväksyminen;
 • Yhdistyksen liittyminen muiden voittoa tavoittelemattomien järjestöjen jäseneksi;
 • Yhdistyksen toiminnan jakautuminen, sulautuminen ja lakkauttaminen.

4.4. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Äänestäminen yhdistyksen vuosikokouksessa toimii yksinkertaisella enemmistöllä. Yhtiöjärjestyksen muuttumiseen tarvitaan 2/3 jäsenten suostumus.

4.5. Yhtiökokousten välillä toimivaksi täytäntöönpanoelimeksi valitaan kahdeksi vuodeksi hallitus, jossa on viidestä yhdeksään yhdistyksen jäsentä. Valitun hallituksen jäsenistä valitsee hallitus puheenjohtajan.

4.6. Yhdistyksen toimintaa valvoo kaksivuotiskaudeksi valitut yhdistyksen tilintarkastajat.

4.7. Yhdistyksen hallitus:

4.7.1. Yhdistyksen hallitus on yhdistyksen pysyvästi toimiva johtoelin.

4.7.2. Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä kaikissa oikeustoimissa.

4.7.3. Yhdistyksen hallitus voi tehdä päätöksiä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan on ratkaisevana yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ääni.

4.7.4. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös kokousta koolle kutsumatta, jos sen puolesta äänestävät kirjallisesti hallituksen jäsenet.

4.7.5. Yhdistyksen hallitus jakaa velvollisuudet yhdistyksen jäsenten kesken.

4.7.6. Yhdistyksen hallitus voi talousarvion rajoissa palkata henkilöstöä hoitamaan yhdistyksen hallituksen antamia tehtäviä.

4.8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja:

4.8.1. Johtaa yhdistyksen kokouksia

4.8.2. Johtaa ja koordinoi yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen ja yhdistyksen hallituksen päätöksien mukaisesti;

4.8.3. Toimii yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa hallituksen nimellä ilman valtakirjoja, edustaa yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa yhdistystä kaikissa laitoksissa ja virastoissa Virossa ja ulkomailla;

4.8.4. Allekirjoittaa yhdessä toisen hallituksen jäsenen yhdistyksen puolesta;

4.8.5. Antaa valtuuksia yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa;

4.8.6. Määrää yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen käytössä ja omistuksessa olevasta omaisuudesta ja varoista;

4.8.7. Avaa ja sulkee toisen hallituksen jäsenen kanssa pankki- ja muita tilejä;

4.8.8. Tekee yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa yhdistyksen puolesta sopimuksia;

4.9. Puheenjohtajan poissa ollessa hänen sijaisenaan on varapuheenjohtaja tai valtuutettu yhdistyksen hallituksen jäsen. Yhdistyksen hallituksen jäsenet vastaavat lain tai sääntöjen määräysten rikkomisesta yhdistykselle aiheuttamasta vahingosta yhteisvastuullisesti. Yhdistyksellä ei ole aineellista vastuuta yhdistyksen jäsenten omaisuuden velvoitteista ja yhdistyksen jäsenet eivät ole vastuussa yhdistyksen omaisuusvelvoitteista.

5. Yhdistyksen varat

5.1. Yhdistyksen omistuksessa voi olla kiinteää ja irtainta omaisuutta, joka on tarpeen yhdistyksen sääntömääräisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja joiden omistaminen ei ole laissa kiellettyä.

5.2. Yhdistyksen varat koostuvat:

 • Liittymis- ja jäsenmaksuista;
 • Vapaaehtoisista maksuista ja lahjoituksista;
 • Muista maan lainsäädännön mukaiset tuista;
 • Irtaimesta ja kiinteästä omaisuudesta;
 • Muusta taloudellista tuotosta;
 • Yhtiölle kuuluvan ja yhtiön hallussa olevien varojen käytöstä saaduista tuloista.

5.3. Yhdistys käyttää sille kuuluvaa omaisuutta ja varoja sääntöjen mukaisesti. Yhtiölle osoitetut varat käytetään vastaavasti eri kohteiden vaatimusten mukaisesti.

5.4. Yhdistys järjestää kirjanpidon kirjanpitolain mukaisesti, takaa suunnitellut maksut ja raportoinnin. Tilikauden päättymisen jälkeen hallitus laatii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä raportoi yhtiön yleiskokoukselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hyväksytyn tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet.

6.Yhdistyksen purkaminen, sulautuminen tai jakautuminen

6.1. Yhdistyksen toiminnan lopettaminen, sulautuminen tai jakautuminen tapahtuu voittoa tavoittelemattomien yhdistysten laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6.2. Yhdistyksen toiminta voidaan lopettaa:

 • yleiskokouksen päätöksellä, jos sen puolesta äänestää 2/3 kokoukseen osallistuneista jäsenistä,
 • konkurssihakemuksen perusteella, jonka tekee yhdistyksen hallitus, jos käy ilmi, että yhtiöllä on vähemmän omaisuutta kuin sitoumuksia.
 • oikeuden päätöksellä.

6.3. Yhdistyksen lopettamiseksi hallitus esittää hakemuksen yhdessä yleiskokouksen päätöksen kanssa rekisteriin ja valitsee likvidointikomission, joka toimii yhdistyslain mukaisesti.

6.4. Likvidointikomissiolla (selvitysmiehillä) on yhdistyksen hallituksen oikeudet ja velvollisuudet, jotka eivät ole ristiriidassa lopettamisen tavoitteiden kanssa. Selvitysmiehillä on oikeus edustaa yhdistystä vain yhdessä.

6.5. Likvidointikomissio lopettaa yhtiön toiminnan, perii velat, myy omaisuuden, täyttää velkojien vaatimukset.